Maaperätutkimukset maatutkalla

Maatutkaluotaus

Suomen Maatutkapalvelu Oy käyttää maaperätutkimuksissa menetelmänään maatutkaluotausta. Maatutkaluotaus on pintaa rikkomaton geofysikaalinen tutkimusmenetelmä. Maatutkalla on mahdollista selvittää maapeitteen paksuutta, kalliopinnan syvyyttä, määrittää karkeasti maalajeja sekä paikallistaa erilaisia maanalaisia rakenteita sekä mahdollisia tyhjätiloja.

Maatutkaluotauksen etuja ovat viivamainen jatkuva profiili, maastotyön nopeus, äänettömyys ja ympäristöystävällisyys sekä kustannustehokkuus projektikokonaisuus huomioiden. Työkohteesta riippuen tutkatulosten tulkintoja voidaan aina varmistaa koekuopilla tai kairauksilla.

Maatutkaluotausta harkittaessa on tiedettävä, mitä tulokselta odotetaan ja kuinka syvältä tietoa tarvitaan. Tämä vaikuttaa käytettävän kaluston valintaan; korkeataajuisilla antenneilla syvyysulottuvuus jää alle metrin, tuloksen ollessa hyvinkin yksityiskohtainen, kun taas matalataajuisemmilla antenneilla yleisluontoisempaa maalajitietoa on mahdollista saada suotuisissa olosuhteissa jopa 50 metrin syvyyteen asti. Ammattitaitoinen tutkaaja myös arvioi, mitä maatutkan käyttöä rajoittavia tai tulosta heikentäviä tekijöitä tutkittavalla alueella voi olla.

Maatutkaluotauksen haastavin osuus on maastossa kerätyn tiedon tulkitseminen ja tuloksen saaminen asiakkaalle ymmärrettävään ja käyttökelpoiseen muotoon. Tutkalta saadaan sähkömagneettisista pulsseista muodostettu profiilikuva, jonka jälkeen lopputuloksen tekee tutkaaja prosessoimalla kuvaa eri ohjelmistoilla ja kuvan tulkinnalla. Toimistolla profiilikuvan tulkintaa tehtäessä otetaan huomioon myös kaikki maastossa tehdyt havainnot ja muut mahdolliset referenssitiedot. Tulkitsijan kokemuksen määrä on ratkaisevassa asemassa.

Maatutkalla tehdyt maaperätutkimukset paikannetaan koordinaatistoon tilaajan kanssa sovitusti GPS:llä tai robottitakymetrillä. Samassa yhteydessä voi olla kustannustehokasta kartoittaa esimerkiksi maastomallia tutkittavalta alueelta.